Privacybeleid

Algemeen
Coachpraktijk van Dijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Binnen Coachpraktijk van Dijk doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Coachpraktijk van Dijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin nog vragen heeft hierover kunt u deze stellen in een persoonlijk gesprek, telefonisch of per mail.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Coachpraktijk van Dijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie gedurende het coachingstraject.

Deze persoonsgegevens komen uit:

 • Het intakeformulier
 • De coachovereenkomst
 • De coachgesprekken

De gegevens die we vastleggen zijn:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Geboortedatum
 • Gespreksverslagen

Uw gegevens worden door Coachpraktijk van Dijk opgeslagen in onze systemen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de coachovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 • De bijzondere persoonsgegevens zullen 1 jaar na het afronden van de coachperiode worden verwijderd

 

Verwerking van persoonsgegevens van Potentiële cliënten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van potentiële cliënten en / of geïnteresseerden worden door Coachpraktijk van Dijk verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en / of gerichte contacten

Deze persoonsgegevens komen uit:

 • Het contactformulier op onze website
 • Social media contacten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Coachpraktijk van Dijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Coachpraktijk van Dijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentiële cliënt en/of geïnteresseerde.

Cookies
Coachpraktijk van Dijk maakt voor analyses gebruik van Google Analystics. Gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te leiden naar u als individu. Dit maakt dus ook geen inbreuk op uw privacy.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij nooit zonder toestemming aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

Bewaartermijn
Coachpraktijk van Dijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Coachpraktijk van Dijk van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten over uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij deze graag van u.

Contactgegevens
Coachpraktijk van Dijk
Jan Mankeslaan 37
8442 HL  Heerenveen
06-30859107
gerco@coachpraktijkvandijk.nl